Den třetí (Tábor 2013)

Úterý 2. 7. 2013 – den třetí

Téma dne:  Otevření Karlovy university, návštěva královských koníren, Svatba Karla IV. s Annou Svídnickou

Karlova univerzita

Pozvednutí významu českých zemí a města Prahy by nebylo možné bez zvyšování vzdělanosti. Král Karel IV. proto rozhodl o založení první university ve střední Evropě. Založení Pražské univerzity bylo potvrzeno třemi akty, totiž zakládající listinou papeže (bulou) Klementa VI., nadační listinou Karla IV. a konečně tzv. Eisenašským diplomem. Vzorem pro její uspořádání byly univerzity v Paříži, Bologni a Neapoli, studium začínalo na fakultě svobodných umění („artistické“) a mohlo pokračovat na fakultě teologické, právnické nebo lékařské.

Návštěva královských koníren

Král Karel IV. pozval členy šlechtických rodin do svých koníren, aby jim ukázal svoje nádherné koně a stáje. Zároveň s prohlídkou si členové šlechtických rodů mohli vyzkoušet jízdu na těchto ušlechtilých zvířatech a dozvědět se něco o jejich chovu.

Svatba s Annou Svídnickou

Po smrti své první ženy Blanky z Valois, se král oženil s Annou Falckou. Bohužel ani toto manželství nevydrželo dlouho, neboť Anna náhle umírá. Karel se uchází o ruku další ženy Anny Svídnické, s jejímž otcem Bolkem Svídnickým se po letech rozbrojů udobřil. Na svatbu jsou pozvány i významné šlechtické rody ze zemí koruny české, aby společně s králem oslavili významný den.

Zajímavosti:

Při stavbě nového města pražského museli členové šlechtických rodů prokázat své tesařské dovednosti. Král vyhlásil zoušky tesařské zdatnosti, které spočívali ve dvou úkolech:

  • při prvním úkolu musel každý člen rodu zatlouci hřebík, přičemž byly sčítány údery, kterých bylo potřeba k úplnému zatlučení do špalku. Šlechtický rod s nejmenším počtem úderů zvítězil.
  • při druhém úkolu musel každý člen rodu zatlouci hřebík přesně do poloviny, k čemuž měl celkem 5 úderů kladivem. Odchylky v přesnosti byly potom sečteny a byl určen nejúspěšnější rod.

Král pozval šlechtické rody na slavnostní večeři, která se konala po svatebním obřadu na Vyšehradě. Podávány byly cizokrajné pokrmy z daleké Bologně.

Po večeři šlechtické rody bavily krále a jeho družinu divadelními výjevy ze starého města pražského v prostorách Vladislavského sálu.